8. Kan jag blanda olika oljor?

Blanda aldrig olika typer av oljor om det inte uttryckligen anges att så kan ske. Varje oljetyp har sin egen additivtillsats som ger den specifika egenskaper. Vid blandning av olika oljor kan egenskaperna förändras med haveri som följd. Inte minst viktigt är detta vid övergång till, eller byte mellan, miljöanpassade smörjmedel.