Rekommendationstabeller

Sök på ditt fordons kategori så kommer du direkt till vår rekommendationsdatabas. Där får du en tydlig rekommendation och av de smörjmedel som passar fordonet bäst.

 

Rekommendation

Utan smörjmedel stannar Sverige. Men det är inget att oroa sig för, eftersom det finns gott om olika oljor och fetter att tillgå. Problemet är snarare – vad ska man välja, och från vilken fabrikant?

Vi gör rätt val enkelt.

Du kan alltid lita på Agrol. Vårt sortiment har utvecklats för lantbruk, skogsbruk och entreprenadverksamhet. Därför vet vi, precis som våra kunder, att Agrol tål att rekommenderas. Vårt sortiment är till för maskiner som behöver kunna gå på högvarv, 12 timmar i sträck och klara varje läge där ett maskinstopp vore fullständigt otänkbart. För människor, som har investerat miljonbelopp i sin tröska, skördare eller väghyvel. Egenföretagare, som vet hur varje minut motsvaras av kronor. Då får inget gnissla.
Med Agrol har du dubbla garantier att det inte händer. Vårt sortiment täcker upp alla behov för dina maskiner, motorer och hydraulik. Och ovanpå det har vi Sveriges bästa smörjråd. En grupp av experter, som du kan ringa på direktnummer och få personlig rådgivning för just din maskin.
Den här sortimentskatalogen ger en överblick och guidning över våra produkter
och deras användningsområden. För djupare studier rekommenderas ett samtal med Marcus,Yngve och Lars-Göran.

Tips & korta fakta …

… från våra produktspecialister som berättar om fem av våra produktgrupper.

Tips om oljor
Tomma 20-litersdunkar

Konsumentförpackningarn ingår i Repasystemet men det gör däremot inte 20-liters dunken.

Byt olja i tid

Mängden föroreningar i oljan ökar för varje timme och slitaget på motorn blir därför större mot slutet av oljans användningstid. Slarv med oljebyte är en vanlig orsak till fastbrända kolvringar. Oljefiltren blir igensatta och oljecirkulation hindras med risk för oljestopp och motorhaveri genom skärning.

"Stop-and-go-körningar"

Upprepade korta sk stop-and-go-körningar medför behov av oljebyte oftare än vid långkörningar. Oljan försämras nämligen vid kallstarter genom uppblandning med vatten, som kondenseras i motorn, varvid sk "kallslam" bildas. Oljebyte skall även göras oftare om man kör under dammiga förhållanden.

Vänta inte med filterbyte

Vid varje oljebyte är det ekonomiskt att samtidigt byta oljefilter. Oljefiltret tar hand om och avskiljer en del av oljans fasta föroreningar. Ett dåligt eller tidigare använt filter försämrar snabbt en ny oljas egenskaper.

Luftfiltren till vevhusventilationen bör göras rena vid varje oljebyte för att tillfredsställande ventilation skall uppnås och så mycket som möjligt av vattenånga och förbränningsgaser avlägsnas ur vevhuset.

Hydrauloljor och viskositet

Det är mycket viktigt att hydrauloljan har rätt viskositet. Både praktiskt och ekonomiskt. För låg viskositet medför onödigt slitage och sämre verkningsgrad hos hydraulpumpen. För hög viskositet å andra sidan innebär tryckfall i ledningar och ventiler.

Arbetet går långsammare och ryckigt vilket ökar slitaget på pumpen. Tänk på att slangar och packningar av naturgummi sväller vid kontakt med hydraulolja.

Missfärgad hydraulolja

Kontrollera regelbundet om oljan blivit missfärgad eller ogenomskinlig. Om så är fallet indikerar detta att oljan innehåller vatten. Byt oljan omgående! I annat fall är risken stor att vatten och iskristaller blockerar filtren.

Kontrollera oljenivån

En billig försäkring är att regelbundet kontrollera oljenivån. En alltför vanlig orsak till transmissionshaverier är för låg oljenivå.

Se upp med att blanda oljor

Blanda aldrig olika typer av oljor om det inte uttryckligen anges att så kan ske. Varje oljetyp har sin egen additivtillsats som ger den specifika egenskaper. Vid blandning av olika oljor kan egenskaperna förändras med haveri som följd. Inte minst viktigt är detta vid övergång till, eller byte mellan, miljöanpassade smörjmedel.

Spillolja

Spillolja skall hanteras med yttersta försiktighet. Både av hygieniska och miljömässiga skäl men också ur förväxlingssynpunkt. Spilloljor kan innehålla cancerframkallande ämnen och föroreningar som bly, nickel och kobolt. Behandla all spillolja som miljöfarligt avfall.